Mobilný dochádzkový systém
GSM, WiFi
Vlastný cloud
Cloud s webrozhraním - nezávislosť na operačnom systéme
Výroba PCB na slovensku
Preferujeme slovenske výrobky a dodavateľov
Programovanie
Tvoríme vlastný kód - žiaden outsorceing
Vlastný návrh a testovanie PCB

 

 

Spoločnosť M2M SYSTEM, s.r.o. realizuje od 04/2018 do 09/2019 projekt s názvom „Inovatívne technológie M2M SYSTEM, s.r.o.“

Hlavným cieľom projektu je “Nárast vzniku nových a konkurencieschopných MSP pomocou zavedenia inovácie procesu v spoločnosti M2M SYSTEM s.r.o.“

Opis projektu: Hlavná aktivita projektu „Začatie a rozvoj podnikania MSP“ je realizovaná pomocou inovácie procesu. Komunikačná jednotka bude fungovať ako komunikačný dvojbranný základ pozostávajúci z mikroprocesora na platforme ARDUINO spracuvávajúceho údaje z RFID snímacieho modulu pripojeného cez SPI zbernicu. Po detekcii prítomnosti RFID karty sa údaje na karte spracujú v procesore. Následne sa údaje z nasnímanej karty a informáciou o samotnej komunikačnej jednotke odošlú na server. Serverová časť vybavená operačným systémom a nadstavbovým programovým vybavením bude prijímať dáta z komunikačných jednotiek a tie následne spracuje a integruje s preddefinovanými požiadavkami na samotný kvalitatívny proces s možnosťou ľubovoľných exportov pre detailné analýzy manažérskych, výrobných či bezpečnostných procesov, v rámci nazbieraných dát čo má výrazný vplyv na modifikáciu a optimalizáciu manažérstva kvality a produkcie.

Celková výška oprávnených výdavkov: 125 327,58 €

Výška poskytnutého NFP: 93 995,68 €

www.opvai.sk, www.partnerskadohoda.gov.sk

Používané Open Source technólogie